Mieling Basa Indung Sadunya di SMKN 15 Bandung

Sapertos nu kauninga ku urang sadayana, poe kamari Jumat, 21 Februari mangrupa hiji poe nu miboga makna pikeun basa-basa daerah nu aya di sakuliah dunya kusabab dipieling salaku poe Basa Indung sadunya. Ieu hal tujuanana ngajak ka masarakat dunya sangkan daek ngamumule jeung miara basa daerah masing-masing, kaayaan basa indung pikahariwangeun, geus loba ditinggalkeun ku masarakatna sorangan alatan ku mahabuna pangaruh globalisasi.

Dina mieling Basa Indung ini SMKN 15 Bandung mintonkeun kasenian Sunda diantarana; maca Sajak, dongeng, carita babad jeung nembangkeun kakawihan, kagiatan ieu miboga tujuan nuwuhkeun rasa nyaah kana basa indung sangkan tetep langgeng. Aya ungkara nu nyebutkeun Basa teh Ciciren Bangsa, aya basa langgeng basana, ku kituna hayu urang miara basa indung pikeun ngajunjung darajat bangsa saluyu jeung tema anu diangkat dina ieu kagiatan ” Dina Basa Ngancik Rasa, dina Rasa Sumiratna Komara Ki Sunda.

“Wilujeng Basa Indung Sadunya”.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *